Szukasz sali weselnej? Sprawdź opinie!

Ogólnopolski Ranking Sal Weselnych

1738 sal weselnych, 1808 ocen i komentarzy

Promowane sale ślubne i reklamy

Regulamin Serwisu Rankig-Sal-Weselnych.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania przez użytkowników (zwanych dalej Użytkownikami) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.ranking-sal-weselnych.pl (zwany dalej Serwisem) oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

2. Administratorem Serwisu jest własciciel domeny ranking-sal-weselnych.pl, tj. Stanisław Krasicki zamieszkały w Żaganiu.

3. Definicje:
a) termin Sala Weselna w niniejszym regulaminie określa lokal w hotelu, w restauracji, w domu weselnym, w którym świadczone są usługi organizacji i/lub obsługi gastronomicznej przyjęcia weselnego lub innej uroczystości okolicznościowej (m.in. chrzciny, komunie św.);
b) termin Administrator Sali Weselnej w niniejszym regulaminie określa Użytkownika, który po założeniu konta w Panelu Administratora Sali, zarządza danymi Sali Weselnej, której jest Właścicielem lub upoważnionym do reprezentowania Sali pracownikiem;
c) termin Panel Administratora Sali Weselnej w niniejszym regulaminie określa wydzieloną strefę Serwisu, do którego mają dostęp tylko Administratorzy Sal Weselnych;

4. Za pośrednictwem Serwisu Administrator strony internetowej www.ranking-sal-weselnych.pl świadczy usługi (zwane dalej Usługami) polegające w szczególności na:
a) wprowadzeniu przez Użytkownika do Serwisu danych dotyczących Sal Weselnych (nazwa lokalu, adres, województwo);
b) uzyskaniu dostępu do informacji, danych kontaktowych oraz opinii na temat Sal Weselnych;
c) wyszukiwaniu Sal Weselnych spełniające określone kryteria;
d) umieszczaniu przez Użytkowników w Serwisie opinii oraz komentarzy dotyczących Sal Weselnych;
e) wprowadzeniu i modyfikowaniu przez Administratora Sali Weselnej danych zawartych w Serwisie zarządzanej Sali Weselnej (adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, pojemność sali, opis sali, współrzędne geograficzne, logo lokalu, zdjęcia lokalu);

5. Korzystanie z Usług wymienionych w § 1 pkt. 4 a-e niniejszego Regulaminu jest nieodpłatne.

§ 2 Zasady i warunki dostępu Użytkowników do Serwisu

1. Do Serwisu mają dostęp użytkownicy sieci Internet.

2. Wydzielona strefa serwisu - Panel Administratora Sali - jest dostępna jedynie dla Właścicieli Sal Weselnych lub upoważnionych przez nich pracowników.

3. Dostęp do Panelu Administratora Sali uzyskuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz po aktywacji konta za pomocą linku wysłanego na adres poczty elektronicznej.

4. Zakładając konto w Panelu Administratora Sali należy podać:
a) unikatową nazwę Użytkownika (login) w Serwisie,
b) firmowy adres poczty elektronicznej,
c) telefon kontaktowy,
d) Imię i nazwisko osoby rejestrującej się w Serwisie,
e) nazwę firmy
f) NIP firmy
g) adres firmy

5. Dane w § 2 pkt. 4 c) - g) udostępniane są jedynie do procesu weryfikacji konta oraz do powiązania Sali Weselnej.

6. Do konta w Panelu Administratora Sali można powiązać Salę Weselną, której jest sie właścicielem lub upoważnionym pracownikiem.

7. Powiązanie Sali Weselnej z kontem w Panelu Administratora Sali następuje po procesie weryfikacji.

8. Proces weryfikacji może odbyć się drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pomocą Poczty Polskiej i jest przeprowadzany przez Administratora Serwisu.

9. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość nie powiązania Konta z Salą Weselną lub usunięcia tego powiązania w Panelu Administratora Sali w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości powiązania.

10. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania usługi użytkownikom, którzy postępowali niezgodnie z niniejszym Regulaminem

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich.

2. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla Administratora i Użytkowników Serwisu;
b) poszanowania dóbr i prawa do prywatności innych Użytkowników oraz Właścicieli Sal Weselnych;

3. Użytkownikowi zabrania się:
a) zakłócania funkcjonowania Serwisu;
b) publikowania zakazanych treści m.in. treści reklamowych bez zgody Administratora Serwisu;
c) naruszania praw i interesów Administratora Serwisu;
d) logowania do Konta innego użytkownika;
e) przekazywaniu loginu i hasła innemu Użytkowniku;
g) prób pozyskania haseł dostępu do Panelu Administratora Sali;

4. W przypadku naruszenia § 3 pkt. 3 a) - f), Administrator Serwisu może zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu, usunąć konto Administratora Sali i podjąć działania w celu naprawienia szkody.

§ 4 Warunki i zasady publikowania treści w Serwisie

1. Użytkownik za pomocą Usług świadczonych przez Serwis może publikować opinie, komentarze, rekomendacje Sal Weselnych.

2. Użytkownik zobowiązany jest to publikowania treści zgodnych z prawdą, nie naruszając dóbr i praw osób trzecich.

3. Zamieszczanie treści w Serwie przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Publikowane przez Użytkownika treści oraz zdjęcia nie mogą być wulgarne, obraźliwie czy też naruszać zasady współżycia społecznego, zawierać treści nawołujących do nienawiści, nie mogą też być niezgodne z prawem lub też naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich.

5. Administrator Serwisu ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści i/lub zdjęć zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników w przypadku kiedy:
a) są one niezgodne z obowiązującym prawem lub naruszają prawa osób trzecich;
b) są niezgodne z prawdą lub wprowadzają umyślnie w błąd;
c) naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
d) Użytkownik lub członek najbliższej rodziny użytkownika nie uczestniczył lub nie miał podpisanej umowy na wynajem/organizację uroczystości weselnej lub innej uroczystości okolicznościowej (chrzciny, komunie św., sylwester) organizowanej w Sali Weselnej, której wystawił ocenę i komentarz;
e) Właściciel lokalu lub jego pracownik wystawi ocenę swojej sali;
f) zawiera słowa obraźliwe, wulgarne, nie niosące za sobą żadnej treści lub niezwiązane z tematyką Serwisu;

6. Wszystkie treści niezgodne z niniejszym regulaminem są usuwane bez powiadomienia o tym fakcie Użytkownika, który je opublikował.

§ 5 Polityka Prywatności

1. Administrator Serwisu dotrzyma wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników były bezpieczne.

2. W Serwisie przechowywane są logi dostępowe, które zawierają IP użytkownika.

3. Serwis zapisuje na komputerze Użytkownika pliki cookies. Pliki cookies są wykorzystywane do:
a) dostosowania treści serwisu, w tym do wyświetlania dopasowanych reklam.
b) do prowadzenia statystyk za pomocą usługi Google Analytics
c) do prawidłowego działa serwisu.

4. Serwis wykorzystuje usługę Google Analytics, do prowadzenia statystyk odwiedzin Serwisu. Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookies.

5. Dane osobowe Administratorów Sal Weselnych wykorzystywane są tylko do procesu weryfikacji i do kontaktu z nimi.

6. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość udostępnienia danych osobowych Użytkownika jedynie organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. W żadnym innym przypadku dane osobowe nie zostaną ujawnione.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora Serwisu.

1. Administratora Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników.

2. Ponadto Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności:
a) za wszelkie szkody wynikające z opublikowanych treści przez Uczestników lub też używanie serwisu przez Uczestników;
b) za naruszanie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;
c) za błędy w opisie, w danych kontaktowych Sali Weselnych i dalsze skutki pobrania tych informacji;
d) za wszelkie szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, bądź też jego czasowej niedostępności;
e) za wszelkie szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Administratora Sali Weselnej przez osoby trzecie;

3. Administratora Serwisu zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany funkcjonalności serwisu z 14 dniowym wyprzedzeniem;
b) zawieszenia lub trwałego wyłączenia funkcjonowania Serwisu;
c) niezwłocznego usunięcia dowolnej treści bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu lub jeśli Uczestnik naruszył prawa osób trzecich, Administrator Serwisu może przekazać posiadane informacje na temat Użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnego postępowania wyjaśniającego;
d) możliwość usunięcia komentarza i oceny na wniosek Właściciela Sali;

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin serwisu jest dostępny pod adresem www.ranking-sal-weselnych.pl/regulamin

2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu.

3. Administrator Serwisu Zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Ranking-Sal-Weselnych.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie po 14 dniach po opublikowaniu na stronie Serwisu pod adresem www.ranking-sal-weselnych.pl/regulamin. Zmiany zostaną wyszególnione z adnotację o dacie zmiany. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.